Velkommen / Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HUMLEBÆK HAVNS KANONERER

 

 § 1 

Humlebæk Havns Kanonerer har hjemsted i Humlebæk,og er en søsterforening til Gamle Humlebæk Havns Støtteforening. Foreningens postadresse er den til enhver tid valgte formand for Humlebæk Havns Kanonerer. 

1.1  Det er  foreningens formål at fremme kendskabet til havnens og lokal områdets historiske og kulturelle værdier. 

1.2  Forenings formål er desuden kanonér eksercits og salutskydning med foreningens kanon på Humlebæk Havn. Der saluteres ved historiske og kulturelle lejligheder, der er relateret til havnens historie samt ved havne- og maritimt relaterede festlige lejligheder. 

1.3  Ved alle arrangementer, herunder kanon salutering optræder foreningens medlemmer altid i uniformer, der er i overensstemmelse med foreningens gældende uniformsreglement. Publikum vil ved disse arrangementer blive informeret om områdets historie med vægt på det maritime område. 

1.4   Også samarbejde med andre lokalhistoriske foreninger samt Gl. Humlebæk Havns Støtteforening. 

1.3 Foreningens regnskabsår er lig med kalenderåret. 

1.4 Formanden og kasseren kan i forening disponere over foreningens kassebeholdning og bankkonti. 

 § 2 

Som medlem kan alle uberygtede med interesse som anført i § 1 optages i Humlebæk Havns Kanonerer. Alle aktive certificerede kanonerer skal tillige være medlem af Gl. Humlebæk Havns Støtteforening. 

2.1 Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt til foreningens postadresse. 

Ansøgninger tages op på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor endelig afgørelse om optagelse finder sted. Der er følgende medlemskategorier: Kanonér (aktiv, certificeret), Kanonér-kadet (aktiv, ikke certificeret) og Adelsmænd/-kvinder (passiv, støtte). Personer, der har gjort sig særlig fortjent i foreningen, kan af bestyrelsen udnævnes til Æreskanoner  af  Humlebæk Havns Kanonerer. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens adresse. 

2.2 For at kunne deltage i salutering med kanon, musket, pistol eller blankvåben, skal medlemmet have gennemgået kursus i  relevante dele af Humlebæk Havns Kanonerers  ”Sikkerheds- og Adfærdsreglement for Militærhistoriske Aktiviteter”  (Basis Nordisk Napoleon Alliance) på et sikkerheds-kursus for henholdsvis artilleri, , kanon, infanteri, musket, pistol og/eller blankvåben. Medlemmet skal have modtaget kursusbevis herfor. 

2.3 Efter klargøring af kanon hvert forår og efter konservering af kanon hvert efterår, skal der/bør dette fejres med indtagelse frokost/middag på et passende sted. 

Udgifterne til festligheder afholdes ligeligt mellem de deltagende medlemmer og eventuelle indbudte. 

 § 3 

Bestyrelsen træffer alle aftaler om foreningens deltagelse i arrangementer, men kan dog uddelegere ansvaret til et eller flere medlemmer. Bestyrelsen, subsidiært det eller de medlemmer til hvem ansvaret er uddelegeret, skal drage omsorg for, at foreningen får størst mulig kompensation for udgifter relateret til deltagelse i arrangementer. 

3.1 Det er bestyrelsens ansvar at alle myndighedskrav er på plads og i orden i god tid forinden arrangementer. 

3.2 Bestyrelsen er ansvarlig for at alle arrangementer bliver udført  fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 §4 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når dette ikke har opfyldt sikkerhedsbestemmelserne, kontingentbestemmelserne, eller har udvist usømmelig eller uhæderlig opførsel, eller på anden måde skadet foreningen. 

Enhver udelukkelse af et medlem skal forelægges den ordinære generalforsamling til underretning. 

 § 5 

Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen ud fra et forslag fra bestyrelsen baseret på dennes budget. Kontingent er forfalden til betaling 1. februar efterfølgende år. 

 § 6 

Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Et bestyrelsesmedlem udpeges af Humlebæk Havneforening. Bestyrelsen konstituerer sig selvmed kommandør (formand), sekretær og kasserer. 

Derudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen samt revisor . 

6.1 Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. 

6.2 Ethvert medlem, der er restancefri, har stemmeret og hvis samtidig medlem af Gl. Humlebæk Havns Støtteforening - er medlemmet selv valgbar til bestyrelsen. Bortset fra foreningens første år, er det kun ’certificerede’ medlemmer, der kan vælges til bestyrelsen, dvs. medlemmer med kursusbevis (ref. § 2). 

6.4 Bestyrelsen er ansvarlig for at alle myndighedskrav, herunder våbentilladelser og tilladelser til anvendelse af våben, der kræves til foreningens aktiviteter, er på plads og i orden samt behørigt dokumenteret. 

6.5. Bestyrelsen er ansvarlig for at der føres protokol over foreningens aktiviteter. 

6.6 Foreningen skal prøve at søge midler ved fonde og sponsorater, til hjælp til aktiviteter, uniformering, hjælpemidler og vedligehold. 

6.7 Bestyrelsen er ansvarlig for gyldig ansvarsforsikring er tegnet. 

 § 7 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden.

 

 1. Åbning ved Kommandøren. 

2. Valg af dirigent og referent samt bekræftelse på lovlig indkaldelse. 

3. Kommandørens beretning. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til bestyrelsens godkendelse. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og 1 suppleant. 

6. Indkomne forslag. 

7. Kommende års aktiviteter. 

8. Fastsættelse af kontingenter for Kanonerer, Kadetter og Adelsmænd/-kvinder for det efterfølgende år. 

9. Eventuelt. 

7.1 Indkaldelse til generalforsamling skal udsendes af Kommandøren senest 14 dage før afholdelse af denne vedlagt dagsorden. 

7.2 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt afgives til bestyrelsen senest 7  dage før generalforsamlingen. Eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse skal meddeles medlemmerne før generalforsamlingen. 

7.3 Vedtagelserne på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved ændringer af vedtægter kræves 2/3 flertal af de fremmødtes for at kunne vedtages. 

§ 8 

8.1 Bestyrelsen kan med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

8.2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. 

8.3 Alle forslag på en ekstraordinær generalforsamling skal have 2/3 flertal for at kunne vedtages. 

 § 9 

9.1 Beslutning om foreningens ophør kan kun vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med dette som eneste punkt på dagsordenen. Generalforsamlingerne skal afholdes med 1 måneds mellemrum. Beslutningen om ophør skal begge gange vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 

9.2 I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler overdrages  Humlebæk Havn (Humlebæk Havneforening) til almennyttige formål på havnens område. 

Disse vedtægter er således revideret og vedtaget i Humlebæk efter Ordinær Generalforsamling 6 februar  2013. 

 

  • Kommandør (Formand) 
  • Knud Sjørup-Nielsen 
  • Bestyrelsesmedlem & Sekretær Finn Knudsen 
  • Bestyrelsesmedlem & Kasserer Søren Westermann 
  • Bestyrelsesmedlem Søren Koblegård 
  • Bestyrelsesmedlem Niels Chemnitz 
  • Bestyrelsesmedlem Wolfgang Freese

 


Bestyrelsen


Kommandør (Formand)

Knud Sjørup-Nielsen

 

Bestyrelsesmedlem & Sekretær

Finn Knudsen

 

Bestyrelsesmedlem & Kasserer

Søren Westermann

 

Bestyrelsesmedlem

Søren Koblegård

 

Bestyrelsesmedlem

Niels Chemnitz

 

Bestyrelsesmedlem

Wolfgang Freese

 

Bestyrelsesmedlem

Jesper Christensen


Jesper Christensen

Søren Koblegaard | Bogårdsvej 506, Humlebæk  | Tlf.: +45 49192737 | skoblegaard@gmail.com